هیات بازرسان کانون با انتشار نخستین موضع گیری خود در قبال شرایط موجود ، آغاز فعالیت خود را اعلام نمود.