طبق اعلام هیات اجرایی انتخابات هیات مدیره نظام مهندسی استان البرز، مهلت ثبت نام از داوطلبان تا روز جمعه دوم تیرماه 91 تمدید گردید.

 

همچنین به موجب صورتجلسه مورخ 23/2/91 هیات اجرایی، با رای گیری انجام شده اعضای هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:

1- آقای محمدرضا اسکندری به سمت رئیس هیات اجرایی

2- آقای محمد خرد رنجبر به سمت نایب رئیس

3- آقای محسن جمالپور به سمت منشی