با توجه به معتبر بودن کلیه مکاتبات کانون تنها با تایید هیات مدیره منتخب ، اعضای محترم کانون جهت پیشگیری از بروز هرگونه مشکل در امور اداری خود ، لازم است مکاتبات خودرا صرفاً باعنوان ریاست هیات مدیره منتخب ( مهندس روستایی ) و یا دبیر کانون ( مهندس کمال زارع ) انجام دهند .