هیات مدیره کانون مهندسان ساختمان کرج روز سه شنبه مورخ 91/09/14 تشکیل جلسه داده و به موجب تصمیمات اتخاذ شده اعضای جدید هیات رئیسه کانون به شرح زیر انتخاب و معرفی شدند :

- آقای مهندس مهدی حاجی قاسمی به سمت رئیس هیات مدیره 

- آقای مهندس رضا طهماسبی به سمت نایب رئیس هیات مدیره 

- آقای مهندس محمدرضا سبزی مبارکه به سمت خزانه دار