رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از آغاز ارجاع کار نظارت و تعیین مهندس ناظر از سوی این سازمان از اول اردیبهشت ماه جاری خبر داد و گفت: دیگر انتخاب مهندس ناظر با مالک نخواهد بود.

سعید غفرانی افزود: ارجاع کار نظارت و تعیین مهندس ناظر از سوی سازمان نظام مهندسی آغاز شده است و به این ترتیب دیگر مالکان ساختمان هیچ دخالتی در انتخاب مهندسان ناظر نخواهند داشت. وی ادامه داد: به استناد قانون، مهندسان ناظر را نباید کارفرمایان و یا مالکان تعیین و انتخاب کنند، بنابراین دیگر انتخاب مهندس ناظر با مالک نخواهد بود.

غفرانی تأکید کرد: مقدمات این اقدامات از قبل انجام شده و از این پس مهندسان ناظر را سازمان نظام مهندسی از روی سیستم و براساس رتبه مهندسان انتخاب و به مالکان معرفی خواهد کرد. به گفته وی، انتخاب و معرفی مهندسی ناظر در عرض 72 ساعت انجام خواهد شد.