این روزها پیرامون دفاتر حقوقی و تخلفات تعدادی از آنها حرف و حدیث های زیادی شنیده می شود و ظاهراً پرونده تخلف یکی از این دفاتر هم در مراجع ذیربط در حال رسیدگی بوده و بزودی احکام آن نیز صادر خواهد شد . برخی از اسناد و مدارک مؤید این تخلفات در اختیار این سایت می باشد که انتشار آنها و شرح موارد بوقوع پیوسته را به بعد از رسیدگی کامل و صدور احکام توسط مراجع ذیربط موکول می نماییم . متاسفانه اتخاذ برخی تصمیمات غیر معقول توسط برخی از مسئولین نهادهای کارگزار امور مهندسین کرج ، راه را برای انجام این تخلفات هموارتر نموده است . نویسندگان این سایت به نمایندگی از کلیه مهندسان عضو کانون ، هرگونه انجام کار بیش از ظرفیت و صلاحیت قانونی توسط اشخاص حقیقی یا دفاتر حقوقی و همچنین انجام هرگونه کار خارج از روال کانون که نتیجه آن چیزی جز پایمال شدن حقوق تک تک مهندسین شریف عضو نخواهد بود را محکوم نموده و خواهان رسیدگی کامل به کلیه تخلفات صورت گرفته می باشند .