• آدرس جدید دفتر نظام مهندسی کرج :

کوی کارمندان شمالی - ضلع شرقی میدان انقلاب - ساختمان همگامان

تلفن : ۴۴٣٨٩٠٢

  • شماره حساب واریز  مبلغ ۴٠% سهم نظام :

٠١٠١٢٢٩٢١٠٠٠٠  سپهر بانک صادرات ایران