- عصر روز شنبه معاون دادستان کرج با حضور در محل کانون حکم صادره در خصوص وقایع اخیر کانون را اعلام نموده و به چند روز التهاب و ناآرامی پایان داد.

 

- به موجب این حکم ضمن لغو هرگونه سمت اجرایی افراد، به 3 نفر از اعضای اولین هیات مدیره قانونی کانون مسئولیت داده می شود ضمن اداره امور کانون، اقدامات لازم جهت برگزاری انتخابات حداکثر طی 2 ماه را به انجام رسانند.

 

- افراد فوق آقایان مهندسین مهدی روستایی ، منصور گندمی و وحید حصاری می باشند که در هیات مدیره اول، سمت های اجرایی را برعهده داشته اند.

 

- کمیته 3 نفره طی چند مرحله جلساتی تشکیل داده و تصمیماتی اتخاذ نموده اند از جمله تعیین دبیر جدید کانون در جلسه عصر روز یکشنبه .

  

- قربانی فرجزاد با حضور در جلسه صبح روز یکشنبه در محل کانون نسبت به تحویل جایگاه دبیر کانون به هیات 3 نفره اقدام نمود.