انتخابات انجمن عمران

انتخابات هیات مدیره و بازرسی انجمن عمران روز سه شنبه 20 دی ماه ساعت 17 در محل بلوار شهید موذن کانون شهید فهمیده برگزار می گردد.

اسامی کاندیداهای هیات مدیره به ترتیب حروف الفبا

1-آقای مهندس مرتضی آدینه

2-آقای مهندس آرش پاکرو

3-آقای مهندس داریوش خسروی

4-آقای مهندس احسان داسدار

5-آقای مهندس محمد دمیرچی

6-آقای مهندس علی رضی پور

7-آقای مهندس مهدی روستائی حسین آبادی

8-آقای مهندس عیرضا شاپوری فرد

9-آقای مهندس اکبر عسگری نژاد

10-آقای مهندس محمد قنبری

11-آقای مهندس بابک کاظمیان

12-آقای مهندس کیانوش کوهی

13-آقای مهندس ایرج مافی

14-آقای مهندس احمد هاتفی

 اسامی کاندیداهای بازرسی به ترتیب حروف الفبا

1-آقای مهندس علی اکبر آقابابائی

2-آقای مهندس رهبر زارعی شورقستانی

3-آقای مهندس داود سلیمانی

4-آقای مهندس علی کارگر

5-آقای مهندس مسعود مقیمی

/ 0 نظر / 12 بازدید