کانون در التهاب

گزارش وقایع 26 مرداد ماه کانون :

8:30 آغاز تجمع معترضان به متصرفان کانون در محل پارک خانواده و برخی از انجمن های صنفی

9:00 حرکت به سمت کانون توسط معترضین ، تعداد افراد در حدود 100 نفر

9:15 ورود به کانون و حضور در محل اتاق هیات مدیره و اتاق دبیر ، معترضین خواستار ترک و  تحویل محل توسط متصرفان شدند.

9:25 ترک اتاق هیات مدیره توسط حمتی و انتقال به طبقه فوقانی

9:35 ترک اتاق هیات مدیره توسط پورمظاهری

9:45 تعدادی از معترضین وارد اتاق دبیر شده و خواستار ترک محل توسط قربانی فرجزاد شدند که با مقاومت وی روبرو شد. سرانجام با اصرار حاضرین و مقداری تهدید، قربانی فرجزاد اتاق را ترک نمود.

-         ترک اتاق توسط قربانی فرجزاد با صلوات حاضرین همراه شد.

-         حاضرین از قربانی خواستند لوازم شخصی خودرا نیز به همراه ببرد.

-         تعداد زیادی از حاضرین با گوشی های خود مشغول فیلمبرداری بودند.

9:55 در حالی که آرامش نسبی در محل حاکم بود به ناگاه حمتی و قربانی فرجزاد به همراه فرد ناشناسی که گویا محافظ آنها بود فریاد کشان به میان جمعیت حاضر در اتاق دبیر حمله کرده و شروع به ضرب و شتم افراد نمودند که با واکنش برخی از آنها روبرو شد.

-         فریاد کشی ، فحاشی و انجام حرکات رزمی توسط افراد فوق الذکر و ضرب و شتم افراد حاضر به سبک فیلمهای رزمی تعجب آور و در عین حال تاسف برانگیز بود.

-         در واکنش به این حرکات جمعیت حاضر نیز متقابلاً واکنش نشان داده و درگیری ها به اوج خود رسید.

-         فرد ناشناس و کوتاه قدی که به همراه حمتی و قربانی به اتاق حمله ور شده بود توسط شوکر برقی به ضرب و شتم حاضرین پرداخت که باعث جراحت برخی از حاضرین شد.

-         تعداد زیادی از حاضرین فرد ناشناس را احاطه کرده و با برخورد شدید وی را از محل بیرون نمودند.

-         در هنگام درگیری فیزیکی دفاع یکی از بازرسان سابق کانون از حمتی و قربانی و مقابله با جمعیت معترض تعجب برانگیز بود.

10:10- ورود نیروهای انتظامی به محل و جداسازی طرفین درگیری

-         نیروهای انتظامی توسط 2 دستگاه خودروی سمند در محل حاضر شدند.

-         به هنگام ورود به حاضرین اخطار شد تصویربرداری ننمایند.

-         برخی در گیری های لفظی بین نیروهای انتظامی و افراد حاضر بوقوع پیوست.

10:20 انتقال برخی از افراد از جمله متصرفین کانون به داخل خودروی نیروی انتظامی وانتقال به کلانتری کوی کارمندان شمالی

10:45 تجمع تعدادی از معترضین در مقابل کلانتری و درخواست ورود که با ممانعت روبرو شد.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید