بند قانونی تعیین تعداد نفرات هیات مدیره

 ماده ۶۰- تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره متناسب با تعداد اعضای نظام مهندسی استان می باشد که به شرح زیر تعیین می شود :

 - از ۵۰ تا ۲۰۰۰ نفر عضو تعداد اعضاء هیأت مدیره ۷ نفر

- از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ نفر عضو تعداد اعضاء هیأت مدیره ۹ نفر

- از ۵۰۰۱ تا ۱۰۰۰۰ نفرعضو تعداد اعضاء هیأت مدیره ۱۱ نفر

- از ۱۰۰۰۱ تا ۲۰۰۰۰ نفر عضو تعداد اعضاء هیأت مدیره ۱۳ نفر

- از ۲۰۰۰۱ نفر عضو به بالا  تعداد اعضاء هیأت مدیره ۱۵ نفر

هیات مدیره درهریک از رشته های اصلی یک نفر عضو علی البدل خواهد داشت.

  • با توجه به اینکه تعداد اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز هم اکنون بیش از پنج هزار نفر می باشد تعداد اعضای هیات مدیره یازده نفر خواهدبود.
/ 0 نظر / 53 بازدید