لیست اسامی نامزدهای انتخابات شورای شهر کرج

21 - آقای  حسین مراد  احمدوند  فرزند علی کد نامزد 1275 

22 - آقای  حمیدرضا  احمدی مشهور به اله جان فرزند علی کد نامزد 1276 

23 - آقای  جعفر  احمدیان  فرزند حسین کد نامزد 1279 

24 - آقای  حمزه  ادیبی  فرزند بخش اله کد نامزد 1286 

25 - آقای  فریدون  اسدزاده  فرزند رحیم کد نامزد 1287 

26 - آقای  علی  اسدی  فرزند رضاقلی کد نامزد 1292 

27 - آقای  محمدحسن  اسدی سریزدی  فرزند غلامحسین کد نامزد 1295 

28 - آقای  ولی اله  اسفندیارنژاد  فرزند محمود کد نامزد 1298 

29 - آقای  پرویز  اسکندری  فرزند دولتعلی کد نامزد 1412 

30 - خانم  فاطمه  اسکندری  فرزند علی کد نامزد 1415 

31 - خانم  مهنوش  اسکندری  فرزند علی کد نامزد 1417 

32 - آقای  علی  اسکندری شهرکی  فرزند سرالله کد نامزد 1418 

33 - آقای  رضا  اسماعیلی  فرزند بایرامعلی کد نامزد 1419 

34 - آقای  شاهرخ  اسمعیلی  فرزند کامران کد نامزد 1421 

35 - آقای  شکراله  اشجعی  فرزند مسیح اله کد نامزد 1425 

36 - آقای  سیدحسن  افتخاریان  فرزند سید احمد کد نامزد 1428 

37 - آقای  سیدمحمد  افتخاریان مشهور به سید امیر  فرزند سید احمد  کد نامزد 1429 

38 - آقای  محمود  افشاردوست  فرزند علی یار  کد نامزد 1457 

39 - آقای  علی  افضلی  فرزند یداله کد نامزد 1459 

40 - آقای  سعید  اکبرزاده  فرزند الهیار کد نامزد 1462 

41 - آقای  عمران  اکبری چشانی  فرزند قربانعلی کد نامزد 1465 

42 - آقای  رحیم  اکبری قره بلاغ  فرزند عزیز کد نامزد 1467 

43 - خانم  الهه  اله یاری  فرزند قربان علی کد نامزد 1471 

44 - آقای  محسن  امانی  فرزند محمود کد نامزد 1475 

45 - آقای  محسن  امجدیان  فرزند اسدالله کد نامزد 1476 

46 - آقای  محمدرضا  امیدی  فرزند محمد کد نامزد 1478 

47 - آقای  علی  امیرکمالی  فرزند فتاح کد نامزد 1479 

48 - آقای  علی  امیری  فرزند شعبانعلی کد نامزد 1485 

49 - آقای  مجید  امیری  فرزند حسن کد نامزد 1486 

50 - خانم  عاطفه  امیری ریگی  فرزند عباس کد نامزد 1487 

51 - آقای  اسماعیل  اناری  فرزند عین اله کد نامزد 1494 

52 - خانم  رقیه  اناری  فرزند عین اله کد نامزد 1495 

53 - خانم  زینت السادات  انوری منشادی مشهور به مژگان فرزند سیدمحمود کد نامزد 1498 

54 - آقای  محمد  اوجانی مشهور به مهندس طالقانی  فرزند نجی اله  کد نامزد 1512 

55 - آقای  عباسعلی  اوسطی مشهور به اوسطی فرزند شیرعلی کد نامزد 1514 

56 - آقای  غلامرضا  اویسی مشهور به جلال فرزند علی خان کد نامزد 1516 

57 - آقای  جواد  ایزدبین  فرزند نبی اله کد نامزد 1517 

58 - خانم  سمیرا  ایزدبین  فرزند ماشاءاله کد نامزد 1518 

59 - آقای  اسلام  ایزدی نژاد  فرزند کرم کد نامزد 1521 

60 - آقای  پارسا  بابائی  فرزند محمدرضا کد نامزد 1527 

61 - آقای  ایرج  بابائی اربوسرا  فرزند باباعلی کد نامزد 1529 

62 - آقای  محمد  بابائی فیشانی  فرزند مسیب   کد نامزد 1541 

63 - آقای  امیدرضا  بارانی لنبانی  فرزند مرتضی کد نامزد 1549 

64 - آقای  حمیدرضا  باستانی  فرزند هدایت کد نامزد 1564 

65 - آقای  محمدصادق  باغستانی  فرزند عباس کد نامزد 1567 

66 - خانم  فرزانه  باقرزاده  فرزند مرتضی کد نامزد 1568 

67 - آقای  حمید  باقرلو  فرزند عباس  کد نامزد 1569 

68 - آقای  بابک  باقری  فرزند بهمن کد نامزد 1572 

69 - آقای  محمدمهدی  باقریه  فرزند باقر کد نامزد 1575 

70 - خانم  الهام  بحری نژادپیشخانی  فرزند حجت اله  کد نامزد 1578 

71 - آقای  علیرضا  بخت آزما  فرزند اسمعیل کد نامزد 1579 

72 - خانم  سودابه  بخشی  فرزند فیض اله کد نامزد 1586 

73 - آقای  حامد  بقائی  فرزند محمود  کد نامزد 1592 

74 - آقای  جعفر  بلبلی  فرزند ایمان علی کد نامزد 1595 

75 - آقای  علی  بندعبدی  فرزند یداله کد نامزد 1596 

76 - آقای  جواد  بوئینی  فرزند احد کد نامزد 1597 

77 - آقای  علی  بهایندری  فرزند اکبرآقا کد نامزد 1612 

78 - خانم  تهمینه  بهرام مقدم  فرزند وجیهه اله کد نامزد 1614 

79 - آقای  محمدمهدی  بیاتی تروجنی  فرزند محمدعلی کد نامزد 1618 

80 - آقای  روزبه  بیژنی  فرزند ناصر کد نامزد 1621 

81 - آقای  بهنام  پاشازاده  فرزند شجاعت  کد نامزد 1625 

82 - آقای  رضا  پالوانه  فرزند نوروز کد نامزد 1626 

83 - آقای  علیرضا  پردیس  فرزند احمد کد نامزد 1627 

84 - آقای  امیر  پورعبدالهی هیر  فرزند راهب کد نامزد 1629 

85 - آقای  حمید  پورنخعی محمدآبادی  فرزند قاسم  کد نامزد 1645 

86 - آقای  حسین  پیرعلی  فرزند نورمحمد کد نامزد 1648 

87 - آقای  حسین   تاغیب  مشهور به مجید فرزند حسن کد نامزد 1654 

88 - آقای  حمید  تجلی  فرزند محمد کد نامزد 1656 

89 - آقای  کرمرضا  ترک  فرزند رمضان کد نامزد 1659 

90 - آقای  سجاد  ترکاشوند  فرزند فخرالدین کد نامزد 1671 

91 - آقای  محمود  ترکمانی مشهور به دکتر محمود ترکمانی فرزند حمید کد نامزد 1675 

92 - آقای  محمدکاظم  تفته  فرزند محمود کد نامزد 1676 

93 - خانم  نگین  تقی پور  فرزند رحیم کد نامزد 1678 

94 - خانم  معصومه  تقی خانی  فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1679 

95 - آقای  حسین  تقی لیواری  فرزند خدا ویردی کد نامزد 1681 

96 - آقای  نصراله  توزنده جانی  فرزند محمدعلی کد نامزد 1686 

97 - آقای  محمدمهدی  توفیقیان  فرزند محمد کد نامزد 1689 

98 - آقای  ابوالفضل  توکلی  فرزند احمد کد نامزد 1691 

99 - خانم  افسانه  توکلی  فرزند حسن  کد نامزد 1692 

100 - آقای  ثابت  توکلی  فرزند یحیی کد نامزد 1694 

101 - آقای  سعید  توکلی  فرزند احمد کد نامزد 1695 

102 - آقای  حسین  توکلی کرمانی  فرزند عزیزاله کد نامزد 1696 

103 - آقای  آرش  تیراندازی  فرزند منصور کد نامزد 1697 

104 - آقای  کاوه  تیمورگشتگانی  فرزند سهراب کد نامزد 1698 

105 - آقای  حامد  جامی فر  فرزند علی کد نامزد 1716 

106 - آقای  رضا  جانی قزل احمد  فرزند حیدر کد نامزد 1719 

107 - آقای  مسعود  جعفرپور  فرزند حشمت الله کد نامزد 1724 

108 - آقای  سیف الدین  جعفری  فرزند قاسم کد نامزد 1725 

109 - آقای  میثم  جعفری رحمت آبادی  فرزند محمد علی  کد نامزد 1727 

110 - آقای  علی  جمال محمدی  فرزند رحیم کد نامزد 1741 

111 - آقای  سیدعلی اکبر  جمالیان  فرزند سید احمد کد نامزد 1742 

112 - آقای  محمدولی  جمالیان  فرزند بگ مراد کد نامزد 1745 

113 - آقای  احمدرضا  جمشیدی  فرزند ابوالقاسم  کد نامزد 1746 

114 - آقای  عیسی  جمشیدی پنجکی  فرزند روح الله کد نامزد 1747 

115 - آقای  محمد  جناقی باف  فرزند علی  کد نامزد 1751 

116 - آقای  محمدحسن  جوان بخت  فرزند عباسعلی کد نامزد 1752 

117 - آقای  داود  جونکوری  فرزند احمد کد نامزد 1754 

118 - آقای  امیرحسین  جهانشیری  فرزند محمدرضا کد نامزد 1757 

119 - آقای  یوسف  جهانی پورسگزآبادی  فرزند رحیم  کد نامزد 1758 

120 - خانم  قمر  جیرکریمی  فرزند محمدولی کد نامزد 1759 

121 - آقای  حسین  چاههء  فرزند محمد کد نامزد 1761 

122 - آقای  جواد  چپردار مشهور به دکتر فرزند نصرت اله کد نامزد 1762 

123 - آقای  جلال  چشمه نوشی  فرزند سبزعلی کد نامزد 1764 

124 - آقای  روح اله  چهل مردیان  فرزند مصطفی کد نامزد 1765 

125 - آقای  مجید  حائریان اردکانی  فرزند حسین کد نامزد 1767 

126 - آقای  علی اکبر  حاجی ابوالحسنی مشهور به ابوالحسنی فرزند محمد نبی کد نامزد 1768 

127 - آقای  گودرز  حاجی اسفندیاری  فرزند براتعلی کد نامزد 1769 

128 - آقای  علی  حاجی باقر  فرزند عباس کد نامزد 1781 

129 - آقای  علی  حاجی کاظم مشهور به حاج کاظم فرزند اکبر کد نامزد 1786 

130 - خانم  مریم  حاجی مختاری توران پشتی  فرزند علی کد نامزد 1789 

131 - آقای  مهدی  حاجی ملاعلی مشهور به مهدی کنی  فرزند منوچهر کد نامزد 1791 

132 - آقای  توفیق  حدادی  فرزند بزرگ کد نامزد 1797 

133 - خانم  ندا  حدیدی زاده  فرزند احمد کد نامزد 1798 

134 - آقای  رحیم علی  حسن پور  فرزند قنبر علی کد نامزد 1812 

135 - آقای  ابراهیم  حسنی  فرزند علی  کد نامزد 1815 

136 - آقای  مجاهد  حسین آبادی  فرزند حبیب الله  کد نامزد 1819 

137 - آقای  سیدایمان  حسین پور  فرزند سید شریف کد نامزد 1821 

138 - خانم  زهرا  حسینی  فرزند سیدابراهیم کد نامزد 1824 

139 - آقای  سیدمجتبی  حسینی  فرزند سید مرتضی کد نامزد 1825 

140 - آقای  عبداله  حشمدار مشهور به کورش فرزند ابراهیم کد نامزد 1842 

141 - خانم  سمیه  حمدی  فرزند مجتبی کد نامزد 1847 

142 - آقای  مجید  حمیدی پویا  فرزند عباسعلی کد نامزد 1848 

143 - آقای  مهدی  حمیدی حداد  فرزند محمدرضا کد نامزد 1849 

144 - آقای  محمد  خاکی  فرزند عباس کد نامزد 1857 

145 - آقای  مهدی  خالقی کبریا  فرزند اسحق کد نامزد 1858 

146 - آقای  سعید  خانپور  فرزند علی آقا کد نامزد 1859 

147 - آقای  حسن  خانی  فرزند احمد  کد نامزد 1864 

148 - آقای  عباس  خانی شکراب  فرزند هابیل کد نامزد 1867 

149 - آقای  محسن  خدابخشی  فرزند علی کد نامزد 1869 

150 - آقای  محمد  خدابین  فرزند نصراله کد نامزد 1871 

151 - آقای  علیرضا  خراسانی مشهور به خرا سانی گرده کو هی فرزند معصوم علی  کد نامزد 1875 

152 - آقای  امیرحسین  خسروی  فرزند مولاقلی کد نامزد 1894 

153 - آقای  سعید  خلج  فرزند علی  کد نامزد 1898 

154 - آقای  فرهاد  خلج  فرزند علی اکبر کد نامزد 1912 

155 - آقای  رضا  خلج امیری  فرزند خلیل کد نامزد 1914 

156 - آقای  محمد  خلجزاده مشهور به خلج فرزند اکرم آقا کد نامزد 1915 

157 - آقای  عادل  خلیلی ساروخیل  فرزند قربانعلی کد نامزد 1925 

158 - آقای  ابراهیم  خمسه  فرزند حیدر کد نامزد 1926 

159 - آقای  سیدیحیی  خوانین زاده  فرزند سید عبدالرزاق  کد نامزد 1927 

160 - آقای  میثم  خوانین زاده  فرزند حسین کد نامزد 1928 

161 - آقای  داود  خونساری  فرزند ابراهیم  کد نامزد 1929 

162 - آقای  حسین  داداش پور  فرزند علی کد نامزد 1946 

163 - آقای  محمود  دادگو  فرزند مرحوم ابوالقاسم کد نامزد 1947 

164 - آقای  علی اکبر  داستانگو  فرزند ابوتراب  کد نامزد 1948 

165 - آقای  مهدی  دانشگر  فرزند علامعلی  کد نامزد 1952 

166 - آقای  محمدعلی  دانش مهر  فرزند محمد حسن کد نامزد 1954 

167 - آقای  محمد  دانشور  فرزند جمشید کد نامزد 1956 

168 - آقای  محمدعلی  دانشی کهنی  فرزند اکبر کد نامزد 1957 

169 - آقای  حمیدرضا  دراج  فرزند مرتضی کد نامزد 1959 

170 - خانم  نیلوفر  دقیق عراقی  فرزند غلامحسین کد نامزد 1964 

171 - آقای  داود  دمرچلی  فرزند احمد کد نامزد 1965 

172 - آقای  مسیب  دهبالائی  فرزند سرتیو کد نامزد 1968 

173 - آقای  مهدی  دهقان بنادکی  فرزند حسنعلی کد نامزد 1971 

174 - آقای  میثم  دهقان توران پشتی  فرزند حسن کد نامزد 1972 

175 - آقای  رحیم  دهقانی تفتی مشهور به دهقان فرزند غلامرضا کد نامزد 1974 

176 - آقای  حامد  ذبیحی سیف مشهور به ذبیح فرزند قدرت اله کد نامزد 1976 

177 - آقای  مسعود  ذوالفقاری نیا  فرزند ناصر کد نامزد 1978 

178 - آقای  محمد  رئیسی  فرزند حسین کد نامزد 1979 

179 - آقای  کامبیز  راشدی  فرزند کاظم کد نامزد 1982 

180 - خانم  صفورا  ربیع زاده  فرزند ابوالقاسم کد نامزد 1984 

181 - آقای  علی اصغر  رجوانی  فرزند مصطفی  کد نامزد 1985 

182 - آقای  محمود  رحمتی ایلخچی  فرزند محبوب  کد نامزد 1986 

183 - آقای  علیرضا  رحیمی  فرزند امینعلی کد نامزد 1987 

184 - آقای  احد  رسولی  فرزند اژدر کد نامزد 2129 

185 - آقای  علیرضا  رشیدکردستانی  فرزند ایرج کد نامزد 2142 

186 - آقای  داود  رشیدی  فرزند ذکرعلی کد نامزد 2145 

187 - آقای  امیر  رضائی  فرزند پرویز کد نامزد 2146 

188 - آقای  محمدرضا  رضائی  فرزند اسمعلی  کد نامزد 2151 

189 - آقای  ناصر  رضائی بیداخویدی  فرزند رضا کد نامزد 2152 

190 - خانم  سمیه  رضائی راد  فرزند علیقلی کد نامزد 2154 

191 - آقای  امیرحسین  رعنائی لسان  فرزند محمد کد نامزد 2158 

192 - آقای  رضا  رمضانخانی  فرزند ابوالفضل کد نامزد 2161 

193 - خانم  عارفه  روئین  فرزند عزیز کد نامزد 2168 

194 - آقای  عابدین  رودکی  فرزند علی اصغر کد نامزد 2169 

195 - آقای  عباس  روشن اردکانی مشهور به اردکانی  فرزند حجی حسین  کد نامزد 2171 

196 - آقای  بهروز  ریاحی نیا  فرزند یحیی  کد نامزد 2174 

197 - خانم  ماه رخ  ریحانی کیوی  فرزند حجت اله  کد نامزد 2175 

198 - آقای  عبدالمجید  زارع پیشه  فرزند ولی اله کد نامزد 2178 

199 - خانم  ثریا  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد 2179 

200 - آقای  مصطفی  زارع گلنکشی  فرزند نعمت اله کد نامزد 2181 

201 - آقای  محمد  زارعی یالقوزآغاجی مشهور به رضا  فرزند جبرائیل کد نامزد 2184 

202 - آقای  محمدرضا  زرندوش  فرزند کاظم کد نامزد 2187 

203 - آقای  رضا  زرین صدف  فرزند اسماعیل کد نامزد 2191 

204 - آقای  حسن  زمانلو  فرزند محمد کد نامزد 2194 

205 - آقای  ایمان  ساجدی  فرزند غلامرضا کد نامزد 2196 

206 - آقای  سیدحمزه  سادات رسول مشهور به سادات فرزند سیدغیاث کد نامزد 2197 

207 - آقای  روح الله  سامی سمیرمی  فرزند محمدکریم کد نامزد 2412 

208 - آقای  سیدسجاد  سجادیان فرد مشهور به سجادیان  فرزند سیدمحمد کد نامزد 2414 

209 - آقای  سیدمحمد  سجادیان فرد مشهور به سعید فرزند سید علی محمد کد نامزد 2415 

210 - خانم  ناهید  سجودی ابدی پور  فرزند رحمت اله کد نامزد 2416 

211 - آقای  خسرو  سرحدی  فرزند عباس کد نامزد 2418 

212 - آقای  داریوش  سرداری لودریچه  فرزند حسن  کد نامزد 2419 

213 - خانم  سعیده  سعیدبنادکی مشهور به سعیدی فرزند سید رضا کد نامزد 2427 

214 - آقای  علیرضا  سعیدی  فرزند محمد کد نامزد 2428 

215 - آقای  مصطفی  سعیدی سیرائی مشهور به سعیدی فرزند مستعلی کد نامزد 2452 

216 - آقای  احمد  سلطانی  فرزند غلامرضا کد نامزد 2456 

217 - آقای  عزیز  سلطانی  فرزند علی کد نامزد 2458 

218 - آقای  احمد  سلمانی ایلخچی  فرزند اشرف کد نامزد 2469 

219 - آقای  امین  سلمانی بیداخویدی  فرزند فضل اله کد نامزد 2471 

220 - آقای  شهاب  سلیمانی  فرزند صاحب علی کد نامزد 2472 

221 - آقای  حمزه علی  سلیمی  فرزند هاشم کد نامزد 2478 

222 - آقای  فرهاد  سلیمی  فرزند شکراله کد نامزد 2481 

223 - آقای  محسن  سنائی نژاد  فرزند محمد حسن کد نامزد 2482 

224 - آقای  عباس  سهرابی  فرزند علی نظر کد نامزد 2485 

225 - آقای  سجاد  سیاه وشی  فرزند محمد رضا کد نامزد 2487 

226 - آقای  سیدشمس الدین  سیدی دهخوارقانی مشهور به آقا سید فرزند سید رضا کد نامزد 2492 

227 - آقای  پیام  سیف الهی  فرزند هوشنگ کد نامزد 2494 

228 - آقای  علاءالدین  سیفی  فرزند محمدعلی کد نامزد 2495 

229 - آقای  مختار  شاه نظری ثانی  فرزند ابراهیم کد نامزد 2512 

230 - آقای  محمدسعید  شتابی مشهور به داود فرزند عبدویس کد نامزد 2515 

231 - آقای  مهدی  شجاعی  فرزند حسن  کد نامزد 2516 

232 - آقای  رضا  شریفی فردوئی مشهور به مهندس شریفی فرزند محمدعلی کد نامزد 2518 

233 - آقای  محمد  شکرزاده  فرزند علی کد نامزد 2527 

234 - آقای  رضا  شکوری  فرزند محمدنقی کد نامزد 2528 

235 - آقای  رضا  شکوری  فرزند قهرمان کد نامزد 2529 

236 - آقای  منصور  شکوهمند  فرزند بیوک کد نامزد 2541 

237 - آقای  محمدعلی  شماخی  فرزند رحمت اله کد نامزد 2542 

238 - خانم  فرشته  شمسی  فرزند محمد کد نامزد 2545 

239 - آقای  داریوش  شهابی فرد  فرزند محمد حسین کد نامزد 2548 

240 - آقای  مالک  شهبازی  فرزند ابراهیم کد نامزد 2561 

241 - آقای  محمد  شیران  فرزند علی کد نامزد 2567 

242 - آقای  علی  شیرین زاد  فرزند ابراهیم کد نامزد 2569 

243 - آقای  مصطفی  شیرینی  فرزند کریم کد نامزد 2571 

244 - آقای  حسن  صائمی  فرزند حسین کد نامزد 2572 

245 - خانم  ناهید  صائمیان  فرزند محمدتقی کد نامزد 2574 

246 - آقای  بهمن  صادق کمالی  فرزند محمد تقی  کد نامزد 2576 

247 - آقای  علی  صادقی  فرزند رجبعلی کد نامزد 2579 

248 - آقای  علیرضا  صادقی  فرزند مسعود کد نامزد 2581 

249 - آقای  مهدی  صادقی  فرزند هوشنگ کد نامزد 2582 

250 - آقای  مهدی  صادقی  فرزند علی کد نامزد 2584 

251 - آقای  غلامرضا  صالح سامن مشهور به مهندس سامن فرزند نصرالله کد نامزد 2586 

252 - آقای  مسعود  صالحی  فرزند محمد کد نامزد 2591 

253 - آقای  مهدی  صالحی ده پاگائی مشهور به م ص اشک فرزند حاجی خان کد نامزد 2592 

254 - آقای  مجید  صباحی  فرزند حسن کد نامزد 2595 

255 - آقای  علی  صحرائی  فرزند علی محمد کد نامزد 2596 

256 - آقای  میرابراهیم  صدیق بطحائی اصل مشهور به دکتر صدیق فرزند میرمحمود  کد نامزد 2612 

257 - آقای  حسن  صفرپورمحمدآبادی  فرزند غلامرضا کد نامزد 2616 

258 - آقای  محمد  صفری  فرزند غلامحسین  کد نامزد 2617 

259 - آقای  محمدرضا  صفری  فرزند اسمعیل کد نامزد 2618 

260 - خانم  معصومه  صفری طلابری  فرزند صمداله کد نامزد 2619 

261 - آقای  یحیی  صفیخانی  فرزند مالک  کد نامزد 2624 

262 - آقای  داود  صلاحی  فرزند خیراله کد نامزد 2625 

263 - آقای  ناصر  صمدزاده چرگری  فرزند رحمت اله  کد نامزد 2627 

264 - آقای  فریدون  صمدنیا  فرزند صمد کد نامزد 2628 

265 - آقای  مجتبی  صمدی  فرزند اسداله کد نامزد 2629 

266 - آقای  علی  صیدپور  فرزند حسین کد نامزد 2642 

267 - آقای  علی  طاهری  فرزند علی اشرف کد نامزد 2648 

268 - آقای  سیدقاسم  طباطبائی مهر  فرزند سید حسین  کد نامزد 2652 

269 - آقای  صمد  طلوعی  فرزند محمد کد نامزد 2654 

270 - آقای  محسن  طهماسبی  فرزند غلامعلی کد نامزد 2657 

271 - آقای  روح اله  عالی سنگ نیشت مشهور به سواد کوهی فرزند رجب علی  کد نامزد 2671 

272 - آقای  سیاوش  عبادی  فرزند قربان کد نامزد 2672 

273 - آقای  امیر  عباس پورورجوی  فرزند قادر کد نامزد 2676 

274 - آقای  اسد  عباسی مشهور به حسن فرزند ارزعلی کد نامزد 2681 

275 - آقای  امیرحسام  عباسی مشهور به مهندس عباسی فرزند زین العابدین کد نامزد 2684 

276 - آقای  سعید  عباسی  فرزند حکمعلی کد نامزد 2685 

277 - خانم  شراره  عبدالحسین زاده بلویردی  فرزند اکبر کد نامزد 2694 

278 - خانم  فاطمه  عبداللهی  فرزند حسین کد نامزد 2696 

279 - آقای  قاسمعلی  عبداللهی نسب  فرزند غلامعلی کد نامزد 2697 

280 - آقای  عباس  عبدی  فرزند قاسم کد نامزد 2714 

281 - آقای  عبدالقیوم  عبدی  فرزند عبدلعلی کد نامزد 2715 

282 - خانم  خدیجه  عبدی ایگدلو  فرزند صفر کد نامزد 2716 

283 - آقای  حامد  عرب  فرزند پرویز کد نامزد 2717 

284 - آقای  علی اصغر  عرفانی  مشهوربه کوچکی فرزند علی اکبر کد نامزد 2718 

285 - آقای  حسن  عزتی  فرزند قربانعلی کد نامزد 2721 

286 - آقای  خیرالله  عزیزملایری  فرزند اطف اله کد نامزد 2724 

287 - آقای  ابوالفضل  عزیزی  فرزند عبدالحسین کد نامزد 2725 

288 - خانم  فاطمه  عزیزی  فرزند موسی کد نامزد 2726 

289 - آقای  محمدعلی  عزیزی  فرزند علی اصغر کد نامزد 2728 

290 - آقای  مرتضی  عزیزی  فرزند عیسی کد نامزد 2729 

291 - آقای  حمیدرضا  عزیزیان غروی مشهور به عزیزیان فرزند علی  کد نامزد 2741 

292 - خانم  فاطمه  عسکری ورکی  فرزند اسحق کد نامزد 2742 

293 - آقای  محمدرضا  عسگری مورودی  فرزند اسداله کد نامزد 2746 

294 - خانم  حمیده  عطائی  فرزند محمدحسن کد نامزد 2747 

295 - آقای  فتح اله  عطاردی  فرزند نصرت الله کد نامزد 2749 

296 - آقای  غلامرضا  عظیم زاده  فرزند حسن آقا کد نامزد 2751 

297 - آقای  سیدکاظم  علائی ورکی  فرزند میرکریم کد نامزد 2756 

298 - آقای  علی اصغر  علافی  فرزند محمود کد نامزد 2757 

299 - آقای  شهرام  علوی نائینی  فرزند عطا’اله  کد نامزد 2758 

300 - آقای  کیوان  علیا  فرزند تقی کد نامزد 2759 

301 - آقای  محمد  علی بخشی مشهور به بخشی فرزند علیرضا کد نامزد 2761 

302 - آقای  مجتبی  علی یزدی  فرزند علی  کد نامزد 2767 

303 - آقای  حسین  علی مردانی  فرزند قاسم علی کد نامزد 2768 

304 - آقای  شاپور  علی نژاد  فرزند حسینعلی کد نامزد 2781 

305 - آقای  فرهاد  غفارپور  فرزند محبعلی کد نامزد 2785 

306 - آقای  محمد  غفاری کجینی  فرزند حسن کد نامزد 2787 

307 - خانم  حمیرا  غفرانی  فرزند کیومرث کد نامزد 2789 

308 - آقای  حجت اله  غلامرضائی  فرزند فضل اله کد نامزد 2791 

309 - آقای  فرهاد  غلامی  فرزند محمد کد نامزد 2796 

310 - آقای  پیمانعلی  غنی زاده  فرزند منصور کد نامزد 2814 

311 - آقای  مرتضی  غیاثی راویزی  فرزند علی کد نامزد 2815 

312 - آقای  محمد  فاضلی فرد  فرزند مبین  کد نامزد 2817 

313 - آقای  علی  فتحی  فرزند اسحاق علی  کد نامزد 2818 

314 - خانم  معصومه  فتحی  فرزند احمد کد نامزد 2819 

315 - آقای  سعید  فتوحی  فرزند علی اکبر کد نامزد 2821 

316 - آقای  سیدضیاء  فخرآبادی  فرزند سیداحمد کد نامزد 2825 

317 - آقای  علی  فدائی  فرزند مطلب کد نامزد 2826 

318 - آقای  فرزین  فراست معمار  فرزند ناصر کد نامزد 2827 

319 - آقای  فرشید  فراغت  فرزند محبت اله کد نامزد 2829 

320 - آقای  رحیم  فرجی  فرزند فتحعلی کد نامزد 2841 

321 - آقای  فریبد  فرجی  فرزند عباس کد نامزد 2842 

322 - آقای  مصطفی  فرح بخش  فرزند رجبعلی کد نامزد 2845 

323 - آقای  سیدهاشم رضا  فرخجسته مشهور به خجسته  فرزند سید محسن کد نامزد 2846 

324 - خانم  فروغ  فروغی  فرزند علی کد نامزد 2848 

325 - آقای  مصطفی  فرهناک  فرزند علی اکبر کد نامزد 2849 

326 - آقای  آرمان  فرهنگ فر  فرزند یداله کد نامزد 2851 

327 - خانم  مولود  فضلعلی  فرزند فرج اله کد نامزد 2858 

328 - خانم  فریده  فلاح  فرزند بهمن  کد نامزد 2859 

329 - آقای  مجید  فیروزبخت  فرزند داود کد نامزد 2865 

330 - آقای  مهدی  فیروزبخت  فرزند محمد کد نامزد 2867 

331 - آقای  سعید  فیروزگاه  فرزند رحمت الله کد نامزد 2868 

332 - آقای  محمد  فیضی  فرزند اصغر کد نامزد 2872 

333 - آقای  غفور  قاسم پور  فرزند اسماعیل کد نامزد 2874 

334 - آقای  شهرام  قاسم خانی  فرزند عباس کد نامزد 2875 

335 - آقای  علی  قاسمی  فرزند روح الله کد نامزد 2876 

336 - آقای  سیدامین  قاضی میرسعید  فرزند سید علی اکبر  کد نامزد 2878 

337 - آقای  محمد  قدس  فرزند مهدی کد نامزد 2891 

338 - آقای  محمد  قدیمی  فرزند علی اوسط کد نامزد 2894 

339 - خانم  معصومه  قربانی اندره سی  فرزند حسین کد نامزد 2898 

340 - خانم  فاطمه  قربانی فرد مشهور به اعظم فرزند عزیز اله کد نامزد 2912 

341 - آقای  حسین  قربی نهوجی  فرزند رضا کد نامزد 2914 

342 - آقای  بابک  قصیری  فرزند سیامک کد نامزد 2916 

343 - آقای  حسین  قضاتلو  فرزند عشقعلی کد نامزد 2917 

344 - آقای  طه  قلی زاده سقرلو  فرزند نیک روز کد نامزد 2921 

345 - آقای  ابراهیم  قنبری  فرزند حسن کد نامزد 2926 

346 - آقای  حمیدرضا  قنبری  فرزند رضا کد نامزد 2927 

347 - آقای  بهداد  قنبری دامناب  فرزند علی  کد نامزد 2928 

348 - آقای  ابوالحسن&

/ 0 نظر / 253 بازدید