نتایج انتخابات تعاونی اعضا

 نتایج انتخابات تعاونی اعضا  مورخ ٣/١٢/٨٧

١- یوسف رهبر                ٢٩٩       ( اصلی هیات مدیره )

٢- محمدرضا سبزی مبارکه  ٢٨٢

٣- حمیدرضا صباغی           ٢٨١

۴- علیرضا ورشوی            ٢٧٧

۵- علی مافی                   ٢۵٠

--------------------------

۶- آرش مهدوی           ٢١٧         (علی البدل هیات مدیره )

٧- محمود رجبیون          ٢٠٧

---------------------------

٨- محمد یوسفی                ٢٠۴

٩- اکبر عسگری نژاد          ١٧٣

١٠- سید مهدی مظفری     ١۶۶

١١- هوشنگ پورجلیل          ۴۵ 

١٢- رویا افشار                  ٣۶

١٣- محمد امین خوشنویس   ٣٢

١۴- امیر عباس بادامی         ٢٣

١۵- محمد اوجانی               ٣

١۶- کاظم نعمتی             ( انصراف )

١٧- مهدی روستایی         ( انصراف )

١٨- داریوش طالقانی        ( انصراف )

١٩- اسماعیل قره داغی      (انصراف )

٢٠- محمد تقی کریمی      ( انصراف )

 ---------------------------------------------

بازرسی

١- محمدرضا زارع میرک آباد  ٣١٠         ( اصلی )

٢- صمد طلوعی                   ١٩۵      ( علی البدل )

٣- عبدالغفور بهادری              ١٨

۴- علیرضا اسدی                  ٢

----------------------------------------------------

-با تشکر از حضور پرشور اعضای محترم و آرزوی موفقیت برای منتخبین

/ 0 نظر / 13 بازدید