انتخاب اعضای جدید شورای انتظامی

طی جلسه روز دوشنبه 23 بهمن ماه هیات مدیره سازمان، با رای گیری انجام شده و با اکثریت آرا اعضای جدید شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز به شرح ذیل برگزیده شدند:

آقایان مهندسین 

1- محمد خرد رنجبر

2- علی سلطانی مقدم 

3- مهدی روستائی حسین آباد

4- رهبر زارعی

/ 0 نظر / 10 بازدید