تعرفه سال 90 کانون

حق الزحمه خدمات مهندسی کانون مهندسان ساختمان کرج

در سال 90
 
           

                      ١و٢ طبقه          ٣تا۵ طبقه          ۶و٧ طبقه            ٨تا ١٠طبقه          ١١و ١٢ طبقه 

                     تا  ۶٠٠m2       تا ٢٠٠٠m2                   تا ۵٠٠٠m2                      بیش از ۵٠٠٠m2

واریزی به کانون       ٣۴٠١              ٣٩۴٠                ۴۶٠۵                 ۵٢۶٨                 ۶۴٣۴                    

واریزی به نظام        ٢٢۶٨               ٢۶٢٧                ٣٠٧٠                 ٣۵١٣                 ۴٢٩٠

طراح معماری              -               ١١٩٩۵              ١٣٩١٣               ١۵٨٠۴               ١٧٠٧٢

طراح سازه                 -               ١١٩٩۵               ١٣٩١٣               ١۵٨٠۴               ١٧٠٧٢

طراح مکانیک               -               ۵۴٣۴                 ٧١٣٧                 ٧۵٧۵                ٩٧٠٢

ناظر مکانیک                -               ٩٣۶٠                ١۴۶١٠               ١٧٣۵۶               ٢٠٩٣۵   

طراح برق                    -               ۴۶٨١                ۵۴٣٩                 ۶۶٠٣                 ٨٠٠٧

ناظر برق                     -               ٧۵٩٠                ١١٨٩١               ١٣٢٨٣               ١٣٩۵٢

ناظر عمومی و        ١٠٧٧٢٠          ٧٣٧٠٠               ٧٨٩١۵               ٩٠۴٠٩               ١١٧٠١٩

هماهنگ کننده

جمع کل                ١١٣٣٨٩          ١٣١٣٣٠             ١۵٣۴٩٣            ١٧۵۶١١               ٢١۴۴٨۴

/ 2 نظر / 91 بازدید
یوسف ملکی

سلام و خسته نباشید. در امور تاسیسات ساختمان آماده همکاری با شما ها هستیم. 3207473-0261 09122657719