تعرفه کانون سال 89

جدول حق الزحمه خدمات مهندسی

کانون مهندسان ساختمان شهرستان کرج

تاریخ اجراء:٢٣/٢/٨٩

گروه بندی ساختمانها بر طبق شیوه نامه ماده 33

1و2 طبقه

3 تا 5 طبقه

6 و 7 طبقه

8 تا 10 طبقه

11 و 12 طبقه

حداکثر 600 متر مربع زیر بنا

حداکثر 500 متر مربع زیر بنا

بیش از 5000 متر مربع زیر بنا

مبلغ وایزی به کانون

3092

3582

4186

4789

5849

مبلغ واریزی به نظام مهندسی

2062

2388

2791

3193

3900

حق الزحمه مهندس طراح معماری

----

10905

12648

14367

15520

حق الزحمه مهندس محاسب- سازه

----

10905

12648

14367

15520

حق الزحمه مهندس طراح مکانیکی

----

4945

6488

6885

8820

حق الزحمه مهندس ناظر مکانیک

----

8510

13282

15778

19032

حق الزحمه مهندس طراح برقی

----

4255

4945

6003

7279

حق الزحمه مهندس ناظر  برقی

----

6900

10810

12075

12684

مهندس ناظر عمومی و هماهنگ کننده

٩٧٩٢٧

670٠0

7174١

8219٠

10638١

حق الزحمه کل هر متر مربع

103081

119390

139539

159647

194985

/ 0 نظر / 70 بازدید